Tủ Hấp giò chả 8 khay gas

  • Tên Sản Phẩm   :  Tủ Hấp giò chả 8 khay gas
  • Nhà Sản Xuất   :  Vi?t Nam
  • Giá Sản Phẩm   :  11.400.000 VNĐ
  • Giá K/M   :  10.700.000 VNĐ
  • HN:0962.424.789

    HCM:0934.444.630

Your rating:
Ratings: /5 from users

 T? h?p giò ch? dùng gaT? h?p giò ch? dùng gas ???c thi?t k? có h? th?ng ?ánh l?a b?ng magneto, l?p cách nhi?t và các khay n?u theo công ngh? hi?n ??i s? mang ??n cho ng??i dùng nh?ng m? h?p ch? ch?t l??ng nh?t mà r?t ti?t ki?m th?i gian.
T? h?p giò ch? ph?c v? trong các b?p ?n công nghi?p, nhà hàng, khách s?n…nh?ng h? gia ?ình làm giò ch? s? l??ng l?n
 

T? H?P GIÒ CH? CÒN DÙNG ?? N?U C?M CÔNG NGHI?P

- T? có k?t c?u cho phép dùng c? 2 lo?i khay: khay nông và khay sâu
    + Dùng khay 3-3,5kg g?o (n?u ???c 28 kg g?o/ m?)
    + Dùng khay 4-4,5kg g?o (n?u ???c 36 kg g?o/ m?)
- L??ng gas tiêu th?: 0,8 - 1,0 kg/h. T? dùng h? th?ng van c?p ga áp su?t th?p nh? các b?p ga gia ?ình nên ti?t ki?m ga
- T? dùng h? th?ng ?ánh l?a m?i b?ng magneto, ho?t ??ng ?n ??nh, ?? b?n cao, thích h?p v?i môi tr??ng có ?? ?m cao c?a Vi?t Nam
- Áp su?t: 0.015-0.02 Pa
- Th?i gian n?u m?t m?: 50 - 55phút
- Thân và cánh t? g?m 3 l?p, trong ?ó 2 l?p Inox 201 dày 0,5 - 0,6mm, ? gi?a là l?p cách nhi?t b?ng Polyurethane ???c b?m d??i áp xu?t cao, chi?u dày l?p cách nhi?t 35-38mm. ?áy t? ???c làm b?ng inox dày 1,2mm, h? th?ng ?ng gia nhiêt dày 1,5mm. Ph?n gia nhi?t có k?t c?u d?ng ?ng t??ng t? nh? các n?i h?i công nghi?p nên hi?u su?t truy?n nhi?t cao, cho phép t?n d?ng tri?t ?? nhi?t l??ng.  
- Van x? áp ??ng b? ?? ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng.
- Có h? th?ng c?p n??c t? ??ng b?ng van phao.
- Có van x? ?áy thu?n ti?n cho vi?c v? sinh t?.
- T? ???c ??t trên 4 bánh xe ?? ti?n di chuy?n v? trí.
- Kích th??c t?ng th?: 710 x 660 x 1300mm (R x N x C)
- Tr?ng l??ng c?a t?: 65kg
- Mã s?n ph?m: VNK8-G
 

C?u t?o c?a t? h?p giò ch?

T? h?p giò ch? có c?u t?o nh? m?t n?i h?i mini,thi?t b? này dùng h?i n??c ?? làm chín th?c ph?m. H?i n??c ???c ?un nóng ??n nhi?t ?? t?i h?n c?a n??c và t?o ra ngu?n h?i n??c bão hòa, h?i n??c s? truy?n t?i nhi?t và cung c?p làm chín s?n ph?m bên trong c?a t?. H?i n??c s? ???c ??i l?u t? nhiên t? d??i lên trên.
 

T? có th? h?p h?i s?n

Ngoài vi?c dùng ?? h?p giò ch?, có th? h?p th?c ?n, h?i s?n gi? ???c ch?t dinh d??ng, món ?n ngon h?n
 
T? H?P GIÒ CH?
 

Mua hàng liên h?: 0962.424.789

??a ch? c?a hàng: 85 ??i C? Vi?t – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Sản Phẩm Cùng Loại

Xem tất cả

Danh mục sản phẩm